Vedtæger

”Foreningen” Kraftværket.com

§1.  Navn og fysisk ramme
Navnet er ”Foreningen” Kraftværket.com

Hjemsted for ”Foreningen” Kraftværket.com er Engvej 18, 8560 Kolind, Syddjurs Kommune

§2.  Formål
Udvikle og støtte Streetkulturen på Djursland.

 • at kunne tilbyde børn og unge en attraktiv facilitet, med mulighed for socialt samvær og sportslig udfoldelse i trygge omgivelser for alle udøvere af de forskellige aktiviteter indenfor streetkulturen, så som løbehjul, BMX, trial, skate, parkour, inliners/side by side, klatresport, graffiti, hiphop mm.
 • at fremme udviklingen i lokalområdet, i form af aktiviteter og synlighed.
 • at udvikle medlemmers lyst og evne til at tage medansvar i Kraftværket.com og i det lokale samfund.
 • at kunne tilbyde SFO, skoler, juniorklubber, ungdomsklubber, institutioner og andre der har ønske herom, mulighed for at bruge Kraftværket.com
 • at skabe netværk regionalt, nationalt og europæisk

§3 Organisering
Den overordnede ledelse i Kraftværket.com varetages af styregruppen, som består af repræsentanter fra de to kommuner.

Der nedsættes et Brugerråd, som refererer til styregruppen. Styregruppen kan udpege en projektleder i Kraftværket.com, som repræsentant for styregruppen.
 

På et årligt stormøde vælges 5 repræsentanter til Brugerrådet med følgende sammensætning:

 • 3 voksne, (frivillige, evt. forældre til aktive brugere), hvoraf den ene vælges som regnskabsansvarlig
 • 2 aktive brugere, der minimum er 16 år.

Såfremt det ikke er muligt at etablere et Brugerråd med ovenstående sammensætning, vil Stormødet kunne dispensere fra denne regel, såfremt der kan skabes enighed om dette.

Brugerrådet er en fleksibel enhed der tilpasses det aktuelle aktivitets niveau. Brugerrådet kan således indskrænkes eller udvides med repræsentanter fra nye aktivitetsgrupper uden deciderede vedtægtsændringer.

Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har mulighed for at udpege en repræsentant fra hver kommune, der indgår i brugerrådet uden stemmeret.
Såfremt der er mulighed for ansættelser i kommunalt regi, vil denne medarbejder indgå i brugerrådet uden stemmeret.

Repræsentanter i Brugerrådet skal have bopælsadresse i Norddjurs eller Syddjurs Kommune.
Såfremt det ikke er muligt at etablere et Brugerråd med repræsentanter fra begge kommuner, vil Stormødet kunne dispensere fra denne regel, såfremt der kan skabes enighed om dette.

Brugerrådets repræsentanter vælges ind i Brugerrådet ved det årlige stormøde. Brugerrådet konstituerer sig selv med talsmand m/k, regnskabsansvarlig og øvrige medlemmer. Ved stemmelighed tæller talsmandens stemme dobbelt. Talsmanden er kontaktperson til styregruppen.

Brugerrådet fastsætter selv sin forretningsorden, og er kun beslutningsdygtig, når talsmand m/k, regnskabsansvarlig og 1 øvrigt medlem deltager.

§4.  Bruger i Kraftværket.com:
For at blive fast bruger i Kraftværket.com skal man registrere sig på hjemmesiden www.kraftværket.com og betale for at benytte faciliteten. Faste brugere har fysisk adgang til Kraftværket og til alle features til den tilhørende hjemmeside.
 

Alle brugere er pligtig til at overholde retningslinjer og regler. De vil fremgå af www.kraftværket.com.

Alle der kan tilslutte sig formålsparagrafferne for Kraftværket.com kan blive optaget som fast bruger.

Kontingentet fastsættes på stormødet efter indstilling af brugerrådet. Alle typer af kontingent opkræves via hjemmesiden.

Særlige arrangementer og sæsonbookinger aftales særskilt med brugerrådet.

Alle brugere opfordres til at tegne ulykkesforsikring samt indboforsikring ved tilfælde af tyveri.

§ 5 Hjemmesiden
www.kraftværket.com er den centrale platform i forhold til brugerregistrering, betaling, nyhedsformidling, statistik, billetbetaling ved events og arrangementer m.m.

Brugerrådet udpeger en webmaster, der er ansvarlig for, at hjemmesiden til en hver tid er funktionel og opdateret.

Der er tilknyttet en facebook profil til hjemmesiden, der overordnet styres af webmaster og et antal administratorer, der udpeges af Brugerrådet.

§ 6. Sikkerhed og retningslinjer   
Sikkerhedsregler og retningslinjer i Kraftværket.com skal overholdes jf. de til enhver tid gældende bestemmelser. Hvis disse bestemmelser ikke overholdes kan vedkommende bortvises af brugerrådets medlemmer eller af den daglige leder.

’Sikkerhedsregler og retningslinjer’ skal minimum ajourføres en gang om året i forbindelse med generalforsamlingen.

Brugerrådet har endvidere ansvaret for at al gældende lovgivning overholdes i forbindelse med aktiviteter i Kraftværket.com

Indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer er øjeblikkelig bortvisningsgrund!

§ 7 Brugerrådets kompetencer og opgaver
Brugerrådets kompetencer og opgaver er blandt andet:

 • at koordinere, at åbningstider varetages af frivillige og eventuelt af kommunalt ansat person
 • at nedsætte arbejds- og aktivitetsgrupper der eventuelt kan bistå den daglige ledelse, i det omfang, der er behov for dette
 • at træffe beslutninger vedrørende daglige udfordringer i forbindelse med Kraftværket.com
 • at sørge for at alle interesserede segmenter inden for streetkulturen tilgodeses i videst muligt omfang
 • at iværksætte workshops og arrangementer
 • at lave fundraising og sponsoraftaler
 • at håndtere eventuelle konflikter
 • at ajourføre fortegnelse over inventar
 • at udarbejde referater fra Brugerrådets møder, og sørge for at disse gøres tilgængelige via hjemmesiden.
 • m.m.

Brugerrådet kan inddrage styregruppen i problemstillinger i det omfang de finder det nødvendigt.

Ved større designmæssige forandringer i Kraftværket.com skal styregruppen inddrages.

§ 8. Særlige forhold
Brugerrådet skal til enhver tid respektere aktiviteter som afholdes som 2017 aktiviteter.

Der udarbejdes en fortegnelse over flytbart inventar, herunder f.eks. ramper, lånegrej, værktøj etc.
Fortegnelsen ajourføres årligt af Brugerrådet. 

§ 9.  Økonomi:
Kraftværket.com afholder samtlige forbrugsudgifter i forbindelse med driften.

Bemærk:
Der kan ikke søges tilskud jf. folkeoplysningslovens bestemmelser. Der henvises i stedet til særlig ”Driftsaftale” mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune og Kraftværket.com, hvor betingelser i forhold til økonomi vil fremgå.

Den overordnede drift af klimaskallen i Kraftværket.com varetages af Norddjurs Kommune og Syddjurs kommune via samarbejdsaftale.

Brugerrådet udarbejder regnskab til fremlæggelse på årets stormøde.

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

Regnskabet revideres af de af stormødet valgte regnskabskontrollanter.

Kraftværket.com hæfter alene med sin formue.

Kontingent fastsættes af stormødet jf. § 3..

§ 10.  Stormøde       
Ordinært stormøde afholdes hvert år i marts måned.

Stormødet indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved bekendtgørelse på www.kraftværket.com og på den dertilhørende facebookprofil.

Alle valg til brugerrådet kan foregå med håndsoprækning, medmindre et medlem af brugerrådet kræver skriftlig afstemning.
Alle interesserede bosat i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har stemmeret, og er valgbare ved personligt fremmøde.

Dagsorden på det ordinære stormøde er
Valg af dirigent
Talsmandens beretning       
Fremlægning af regnskab
Fastsættelse af kontingent for det næste år
Evt. indkomne forslag
Valg af brugerrådsmedlemmer
Valg af stedfortrædere til brugerrådet
Valg af regnskabskontrollant
Valg af regnskabskontrollant suppleant

Forslag der ønskes behandlet på det ordinære stormøde, skal skriftligt være brugerrådet i hænde senest 14 dage før stormødet.

Ekstraordinært stormøde kan til enhver tid indkaldes af brugerrådet, og skal desuden finde sted når mindst 1/3 af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

§10.  Vedtægtsændringer
Styregruppen skal varsles med minimum en måned forud for stormødet hvor vedtægtsændring er på dagsordenen.

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af fremmødte afgivne stemmer være for forslaget. Ved vedtægtsændringer skal der som minimum være ti fremmødte medlemmer.
§10 træder tidligst i kraft pr. 1. januar 2015

§11. Opløsning af Kraftværket.com
Forud for en eventuel opløsning af ”Foreningen” Kraftværket.com skal både brugerråd og styregruppe være enige.

Bestemmelse om opløsning af ”Foreningen” Kraftværket.com kan kun forgå på et dertil indkaldt stormøde.
Til opløsning af ”Foreningen” Kraftværket.com kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

”Foreningen” Kraftværket.com’s formue, herunder flytbart inventar, som f.eks. ramper, lånegrej, værktøj etc., skal ved opløsning overgives til Norddjurs Kommune og Syddjurs kommune, med henblik på støtte til andet almennyttigt formål med fokus på streetkultur på Djursland.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. xxx